นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1) ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สาธารณูปโภค เป็นชุมชนน่าอยู่

2) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ก้าวทันเทคโนโลยีและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

5) ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน