เอกสารเผยแพร่

# Title Version Description Size Hits Download
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.67 MB 5 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 3.48 MB 13 Download Preview
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 665.35 KB 59 Download Preview
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 1.86 MB 9 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 2.09 MB 8 Download Preview
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 2.65 MB 13 Download Preview
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 3.72 MB 15 Download Preview
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 787.91 KB 8 Download Preview
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกาศองค์การบริหารสาวนตำบลย่านซื่อ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 856.43 KB 9 Download Preview
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10.88 MB 3 Download Preview
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2.84 MB 1 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน