ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

"ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แจ้งข้อมูลและแสดงตนต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลย่านซื่อ เพื่อจัดทำข้อมูลการเฝ้าระวัง และหากประชาชนท่านใด ทราบว่ามีประชาชน กลับมาจาก กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลและขอให้แจ้งให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อสม.ทราบด้วย

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จัดกิจกรรม “Big Cleaning” โดยทำความสะอาดห้องทำงานและรอบสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามโครงการย่านซื่อรักษ์สะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ.....

14  มีนาคม  2563

 อบต.ย่านซื่อ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยอบต.ย่านซื่อ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับหน่วยงาน