อบต.ย่านซื่อ ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบรายการข้างต้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นขอแก้ไข ณ กองคลัง อบต.ย่านซื่อ ภายใน 15 วัน ....อ่านต่อ...

สามารถเข้าดูและดาวโหลด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

 

7 มิถุนายน 2562 อบต.ย่านซื่อ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการ พนักงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ  ..........อ่านต่อ.........

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน