ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้     ........อ่านต่อ.........

🔈ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 💪
วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

🔈ข่าวประชาสัมพันธ์🎉
👉ตามที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง และอบต.ย่านซื่อ ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” พร้อมจัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าบริเวณโดม หมู่ที่ 4 เป็นประจำทุกเดือน 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ประกาศลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามประประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกี่ยวกับหน่วยงาน