ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติท้ายนี้

และหากท่านไม่สะดวกในการตอบผ่าน QR Code องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ให้มารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

(1) ศาลาเอนกประสงค์SML หมู่ที่ 1 เวลา 10.00 น.

(2) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 2 เวลา 10.30 น.

(3) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ 5 เวลา 11.00 น.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน