อบต.ย่านซื่อ ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบรายการข้างต้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นขอแก้ไข ณ กองคลัง อบต.ย่านซื่อ ภายใน 15 วัน ....อ่านต่อ...

 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวัน เวลา ราชการ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง และหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่แจ้งไป 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน