กองคลัง 

 • นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

  นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวจุฑารัตน์ นิลประดิษฐ์

   นางสาวจุฑารัตน์ นิลประดิษฐ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • นางสาวนิตยา วันดี

   นางสาวนิตยา วันดี

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  • นางศริญญา คันทรง

   นางศริญญา คันทรง

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน