วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ย่านซื่อน่าอยู่ สังคมดีมีคุณภาพ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟทางสาธารณะ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

2. แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนนคันดิน/เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

3. แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ 4. แนวทางที่

4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

5. แนวทางที่ 5 จัดฝึกอบรม จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ ที่พักริมทาง และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

6. แนวทางที่ 6 พัฒนาบุคลากร เพิ่มงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

7. แนวทางที่ 7 เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 8. แนวทางที่

8 จัดให้มีการบริการที่ดีได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข

9. แนวทางที่ 9 การบริหารงานกองทุนสวัสดิการแบบบูรณาการ

10. แนวทางที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

11. แนวทางที่ 11 การวางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

12. แนวทางที่ 12 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

13. แนวทางที่ 13 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

14. แนวทางที่ 14 ส่งเสริมจัดเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดหาความรู้ส่งเสริมอาชีพ

15. แนวทางที่ 15 การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

16. แนวทางที่ 16 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรของอบต.

17. แนวทางที่ 17 จัดให้มีการบริหารกิจกรรมของอบต.

18. แนวทางที่ 18 จัดให้มีการบริหารด้านการเมือง

19. แนวทางที่ 19 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น ทำนุบำรุง ศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา

20. แนวทางที่ 20 การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ”

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน หลวงพ่อสดโอฬาร ถิ่นฐานเกษตรกรรม ธรรมะครองใจ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1) ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สาธารณูปโภค เป็นชุมชนน่าอยู่

2) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ก้าวทันเทคโนโลยีและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

5) ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*********************************************

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

243839
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
740
1147
4288
212039
740
32343
243839

Your IP: 162.158.166.53
2021-12-01 15:44