วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ย่านซื่อน่าอยู่ สังคมดีมีคุณภาพ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟทางสาธารณะ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

2. แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนนคันดิน/เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

3. แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ 4. แนวทางที่

4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

5. แนวทางที่ 5 จัดฝึกอบรม จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ ที่พักริมทาง และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

6. แนวทางที่ 6 พัฒนาบุคลากร เพิ่มงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

7. แนวทางที่ 7 เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 8. แนวทางที่

8 จัดให้มีการบริการที่ดีได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข

9. แนวทางที่ 9 การบริหารงานกองทุนสวัสดิการแบบบูรณาการ

10. แนวทางที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

11. แนวทางที่ 11 การวางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

12. แนวทางที่ 12 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

13. แนวทางที่ 13 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

14. แนวทางที่ 14 ส่งเสริมจัดเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดหาความรู้ส่งเสริมอาชีพ

15. แนวทางที่ 15 การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

16. แนวทางที่ 16 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรของอบต.

17. แนวทางที่ 17 จัดให้มีการบริหารกิจกรรมของอบต.

18. แนวทางที่ 18 จัดให้มีการบริหารด้านการเมือง

19. แนวทางที่ 19 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น ทำนุบำรุง ศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา

20. แนวทางที่ 20 การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ”

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน หลวงพ่อสดโอฬาร ถิ่นฐานเกษตรกรรม ธรรมะครองใจ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1) ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สาธารณูปโภค เป็นชุมชนน่าอยู่

2) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ก้าวทันเทคโนโลยีและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

5) ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*********************************************

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน