ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

URL  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......

เกี่ยวกับหน่วยงาน