ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS) คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการด้านการคุ้มครองเด็ก และสวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 6 ระบบปฏิบัติการ ดังนี้

  1. ระบบรับแจ้งเหตุ "Mobile Application คุ้มครองเด็ก"
  2. ระบบคัดกรอง CMST
  3. ระบบสารสนเทศจัดการรายกรณี
  4. ระบบสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
  5. ระบบสนเทศด้านสวัสดิการเด็ก
  6. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ข้อมูลหน่วยงาน