สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประมาณ 7.571 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองอ่างทอง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลศาลาแดง / ตำบลป่างิ้ว เขตอำเภอเมืองอ่างทอง / ตำบลอินทประมูล เขตอำเภอโพธิ์ทอง ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลเทวราช เขตอำเภอไชโย ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลเมืองอ่างทอง

เนื้อที่ ตำบลย่านซื่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.571 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,732 ไร่

สภาพทั่วไป สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลย่านซื่อ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ทั้งสิ้น ซึ่งมีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีดังนี้ คือ หมู่ที่ 1 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางยี่นา หมู่ที่ 3 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 4 บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านบางยี่นา

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน ถนนกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย

ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จำนวน 27 สาย

สภาพถนน - คอนกรีต จำนวน 27 สาย ระยะทาง 19.700 กม. - ลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.700 กม. - ลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 10.000 กม.

ประปา ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 1,008 หลังคาเรือน ครัวเรือนที่ยังไม่มี น้ำประปาใช้ จำนวน 33 หลังคาเรือน หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 79 ลบ.ม. / วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 240 ลบ.ม. / วัน 

ไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,039 หลังคาเรือน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 หลังคาเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน - ครัวเรือน

ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 สาย ถนนในเขต อบต. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 สาย

แหล่งน้ำ หนองราดตาชา (เลยบ้านนายสมควร ยศสุนทร) ที่สาธารณะรางราดตาชา (ใกล้บ้านนายสมควร ยศสุนทร) หนองท้ายบุ้ง (สะพานปูน) หนองคลาน (ใกล้แปลงนาสาธิตนางรุ่งระวี) หนองห้วยจระเข้ (ไปทางบ้านหมวดโสภณ) หนองเกาะใหญ่ (ทางไปวัดน้ำอาบขุนอินทประมูล) หนองบางอีตาย (ใกล้บ้านเทิดไท้ ข้างบ้านนายชะลอ) บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง แม่น้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) จำนวน 1 แห่ง เขื่อน จำนวน 1 แห่ง

การระบายน้ำ ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้ำ จำนวน 45 สาย ระยะทาง 20.80 กม.

บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง 5 หมู่บ้าน ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 90 วัน ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก อุทกภัย

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด และเขตจังหวัดใกล้เคียง ค้าขาย ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพ และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว การไปมาติดต่อภายในตำบลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ 3 แห่ง ร้านจำหน่ายอาหาร 11 แห่ง ร้านค้าขายปลีก 10 แห่ง ร้านขนมจีน 9 แห่ง ร้านซ่อมรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 3 แห่ง ร้านขายข้าวหลาม 1 แห่ง ร้านอัดฉีด 1 แห่ง ร้านเต็นท์รถเช่า 1 แห่ง ร้านเหล็กดัด 1 แห่ง โรงขายนกกระทา 1 แห่ง ร้านโต๊ะจีน 1 แห่ง ร้านปักผ้า 1 แห่ง ร้านขายผ้า 1 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร 1 แห่ง ห้องเช่า 16 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 1 แห่ง เกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรทั้งหมด

1,871 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา พื้นที่ทำนา 1,390 ไร่ อื่น ๆ 850 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา

ปศุสัตว์ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ โค 250 ตัว สุกร 10 ตัว ไก่ 600 ตัว นก 80,000 ตัว

ประมง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกชน 2 แห่ง

ด้านสังคม

ประชากร - ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,967 คน - จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,041 ครัวเรือน -

จำนวนบ้านพักอาศัย จำนวน 1,041 บ้านพักอาศัย

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนวัดโบสถ์ประภาสวิทยาคาร) จำนวน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

2. สถาบัน และองค์กรทางศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ ( วัดโบสถ์ ) จำนวน 1 แห่ง วัดร้าง ( วัดเสาธงทอง ) จำนวน 1 แห่ง

3. การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %

4. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่ ลำคลอง ลำน้ำ หนองน้ำ ต้นไม้เบญจพรรณ 2. มวลชนจัดตั้ง - อปพร. จำนวน 44 คน - ตำรวจชุมชนประจำตำบลย่านซื่อ จำนวน 25 คน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

243930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
831
1147
4379
212039
831
32343
243930

Your IP: 162.158.166.53
2021-12-01 16:37