สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประมาณ 7.571 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองอ่างทอง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลศาลาแดง / ตำบลป่างิ้ว เขตอำเภอเมืองอ่างทอง / ตำบลอินทประมูล เขตอำเภอโพธิ์ทอง ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลเทวราช เขตอำเภอไชโย ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลเมืองอ่างทอง

เนื้อที่ ตำบลย่านซื่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.571 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,732 ไร่

สภาพทั่วไป สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลย่านซื่อ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ทั้งสิ้น ซึ่งมีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีดังนี้ คือ หมู่ที่ 1 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางยี่นา หมู่ที่ 3 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 4 บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านบางยี่นา

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน ถนนกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย

ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จำนวน 27 สาย

สภาพถนน - คอนกรีต จำนวน 27 สาย ระยะทาง 19.700 กม. - ลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.700 กม. - ลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 10.000 กม.

ประปา ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 1,008 หลังคาเรือน ครัวเรือนที่ยังไม่มี น้ำประปาใช้ จำนวน 33 หลังคาเรือน หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 79 ลบ.ม. / วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 240 ลบ.ม. / วัน 

ไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,039 หลังคาเรือน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 หลังคาเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน - ครัวเรือน

ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 สาย ถนนในเขต อบต. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 สาย

แหล่งน้ำ หนองราดตาชา (เลยบ้านนายสมควร ยศสุนทร) ที่สาธารณะรางราดตาชา (ใกล้บ้านนายสมควร ยศสุนทร) หนองท้ายบุ้ง (สะพานปูน) หนองคลาน (ใกล้แปลงนาสาธิตนางรุ่งระวี) หนองห้วยจระเข้ (ไปทางบ้านหมวดโสภณ) หนองเกาะใหญ่ (ทางไปวัดน้ำอาบขุนอินทประมูล) หนองบางอีตาย (ใกล้บ้านเทิดไท้ ข้างบ้านนายชะลอ) บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง แม่น้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) จำนวน 1 แห่ง เขื่อน จำนวน 1 แห่ง

การระบายน้ำ ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้ำ จำนวน 45 สาย ระยะทาง 20.80 กม.

บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง 5 หมู่บ้าน ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 90 วัน ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก อุทกภัย

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด และเขตจังหวัดใกล้เคียง ค้าขาย ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพ และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว การไปมาติดต่อภายในตำบลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ 3 แห่ง ร้านจำหน่ายอาหาร 11 แห่ง ร้านค้าขายปลีก 10 แห่ง ร้านขนมจีน 9 แห่ง ร้านซ่อมรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 3 แห่ง ร้านขายข้าวหลาม 1 แห่ง ร้านอัดฉีด 1 แห่ง ร้านเต็นท์รถเช่า 1 แห่ง ร้านเหล็กดัด 1 แห่ง โรงขายนกกระทา 1 แห่ง ร้านโต๊ะจีน 1 แห่ง ร้านปักผ้า 1 แห่ง ร้านขายผ้า 1 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร 1 แห่ง ห้องเช่า 16 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 1 แห่ง เกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรทั้งหมด

1,871 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา พื้นที่ทำนา 1,390 ไร่ อื่น ๆ 850 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา

ปศุสัตว์ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ โค 250 ตัว สุกร 10 ตัว ไก่ 600 ตัว นก 80,000 ตัว

ประมง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกชน 2 แห่ง

ด้านสังคม

ประชากร - ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,967 คน - จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,041 ครัวเรือน -

จำนวนบ้านพักอาศัย จำนวน 1,041 บ้านพักอาศัย

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนวัดโบสถ์ประภาสวิทยาคาร) จำนวน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

2. สถาบัน และองค์กรทางศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ ( วัดโบสถ์ ) จำนวน 1 แห่ง วัดร้าง ( วัดเสาธงทอง ) จำนวน 1 แห่ง

3. การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %

4. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่ ลำคลอง ลำน้ำ หนองน้ำ ต้นไม้เบญจพรรณ 2. มวลชนจัดตั้ง - อปพร. จำนวน 44 คน - ตำรวจชุมชนประจำตำบลย่านซื่อ จำนวน 25 คน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน