องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประโยชน์ในการกำกับดูแลการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ และกำหนดให้เพิ่มเขตห้ามเลี้ยงสัตว์บางชนิด หรือบางประเภทโดยเด็ดเขาด หรือเป็นเขตที่ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ขึ้น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน