สำนักปลัด

 • นางสาวกัลยา บุตรนิล

  นางสาวกัลยา บุตรนิล

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
  • นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   หัวหน้าสำนักปลัด
   • นางสาวภัทรนาถ ชัชวาลย์

    นางสาวภัทรนาถ ชัชวาลย์

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    • นางสาวสมัชญา สมอารมณ์

     นางสาวสมัชญา สมอารมณ์

     ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   • นางสาวกรรณิการ์ อัจฉริยะเดชา

    นางสาวกรรณิการ์ อัจฉริยะเดชา

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • นางสาวณัชชา สินธุสุวรรณ์

     นางสาวณัชชา สินธุสุวรรณ์

     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวรุ่งรัตน์ ทองงาม

    นางสาวรุ่งรัตน์ ทองงาม

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • นางสาวมิตรานันท์ ชีระภากร

     นางสาวมิตรานันท์ ชีระภากร

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    • นายสุรชัย พิทักษ์เขต

     นายสุรชัย พิทักษ์เขต

     พนักงานขับรถ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน