เอกสารเผยแพร่

# Title Version Description Size Hits Download
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.67 MB 54 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 3.48 MB 72 Download Preview
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 665.35 KB 317 Download Preview
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 1.86 MB 447 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 2.09 MB 51 Download Preview
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 2.65 MB 72 Download Preview
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 3.72 MB 91 Download Preview
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 787.91 KB 66 Download Preview
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกาศองค์การบริหารสาวนตำบลย่านซื่อ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 856.43 KB 70 Download Preview
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10.88 MB 139 Download Preview
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2.84 MB 41 Download Preview
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 13.41 MB 19 Download Preview
`xitdkLlyflj;o 51.40 KB 10 Download Preview
ประกาศ 51.40 KB 12 Download Preview
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลาง เดือนเมษายน 2564 193.82 KB 5 Download Preview
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 51.40 KB 37 Download Preview

ข้อมูลหน่วยงาน