เอกสารเผยแพร่

pdf
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
pdf
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
pdf
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
pdf
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
pdf
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
pdf
`xitdkLlyflj;o
pdf
ประกาศ
pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลาง เดือนเมษายน 2564
pdf
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
pdf
MX-2314N_20220214_143610
pdf
07092565

ข้อมูลหน่วยงาน