คณะผู้บริหาร  
 

นายไชยวัฒน์  พิทักษ์เขต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

 

นายเอนก  ภู่สุวรรณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมนึก  ประดิษฐ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางภาสินี  แพมณี

เลขานุาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

 

นายโชติศักดิ์  สุวรรณโชติ

ประธานสภาอบต.

 

นายอภิชาติ  รสโอชา

รองประธานสภาอบต.

              

นางสาวพจนี   ชินพิริยะ

เลขานุการสภาอบต.

นายปราโมทย์  ประดับพันธ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

 

นางโกสุม  ฤทธิ์ฤาดี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

 

นายอุดม  รอตสวัสดิ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

 

นายพงษ์เกษม  บุญบาล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

 

นายประทีป  เสือรอด

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน